Онлайн оплата

Доставка і оплата

Мінімальною розрахунковою одиницею замовлення є 1800 знаків з пробілами (250 слів). Текст обсягом меншим за 1800 знаків з пробілами (250 слів), наданий замовником, округлюється до об’єму мінімального замовлення. Вартість послуг визначається в гривнях відповідно до тарифів на послуги шляхом множення тарифу на обсяг тексту, який потрібно перекласти. Тариф визначається для кожної мовної пари окремо. Найбільш розповсюджена мовна пара англійська-українська: від 80 грн. до 140 грн. за стандартний документ.

Приклад розрахунку перекладу з української мови на англійську мову: (3600/1800)*190 = 380 3600 – кількість знаків з пробілами надана замовником 1800- розрахункова одиниця 190 – вартість перекладу 1 розрахункової одиниці 380 – вартість замовлення

Оплата

1) Для юридичних осіб – виставляємо рахунок на компанію з або без ПДВ.

2) Для фізичних осіб – виставляємо рахунок на E-mail через Liqpay.

До оплати приймаються картки платіжних систем Visa, MasterCard.

Доставляння

Можливе безкоштовне кур’єрське доставляння по м. Київ після виконання замовлення. Термінове доставляння може тарифікуватися додатково.

Договір оферти

Ця оферта (далі — «Оферта») відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є пропозицією товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАС ПЕРЕКЛАД» (далі — «Виконавець») укласти договір оплатного надання послуг з письмового перекладу документів з іноземних мов на українську мову або з української мови на іноземні мови, а також інших послуг (далі — «Послуги»), узгоджених з особою, що акцептувала цю Оферту (далі — «Замовник»/«Замовники») та має намір скористатися послугами Виконавця на запропонованих в оферті умовах.

1. Загальні положення
1.1. Публічна Оферта містить всі істотні умови договору оплатного надання Послуг, акцептованих Замовником.

1.2. Повним і беззастережним прийняттям пропозиції Виконавця укласти договір оплатного надання Послуг (акцепт Оферти) вважається сплата Виконавцю грошової суми, що відповідає вартості (частині вартості) узгоджених Послуг, та надання Виконавцю документів (електронних копій документів), необхідних для надання Послуг.

1.3. Акцепт Оферти Замовником означає укладення з Виконавцем договору оплатного надання Послуг на умовах, передбачених цією Офертою (далі — «Договір») та Завданнями, що узгоджені Сторонами. У разі укладення окремого договору оплатного надання послуг положення цієї Оферти застосовуються в частині, що не суперечить умовам укладеного договору.

1.4. Умови цієї Оферти можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку. Датою вступу в силу змін до цієї Оферти є дата їхнього опублікування на інтернет-сайті Виконавця: http://ua.awatera.com.

2. Порядок надання Послуг
2.1. Завдання Замовника на надання Послуг узгоджується на основі запиту на надання Послуг, складеного Замовником і направленого за допомогою електронних каналів зв’язку Виконавцю на адреси електронної пошти з доменом @awatera.com, зазначені на інтернет-сайті Виконавця http://ua.awatera.com, або шляхом заповнення спеціальної форми, передбаченої на цьому сайті.

Запит на надання Послуг складається Замовником у довільній формі і має містити таку інформацію:

 • ПІБ / назву Замовника, контактний телефон, адресу електронної пошти;
 • назву запитуваних Послуг;
 • запитуваний термін надання Послуг;
 • іншу інформацію, необхідну для надання Послуг та розрахунку Виконавцем обсягу Послуг.

2.2. На підставі отриманого запиту та за наявності у Виконавця можливості надання послуг відповідно до завдання Замовника Виконавець за допомогою електронних каналів зв’язку (електронна пошта) направляє Замовнику Заявку щодо надання Послуг для підтвердження. Перед направленням зазначеної Заявки Виконавець має право на власний розсуд звернутися до Замовника з проханням надати додаткову інформацію для підготовки Заявки щодо надання Послуг.

Заявка щодо надання Послуг складається Виконавцем у довільній формі і має містити таку інформацію:

 • ПІБ / назву Замовника;
 • назву Послуг, що надаються;
 • обсяг Послуг, що надаються;
 • термін надання Послуг;
 • вартість Послуг;
 • іншу інформацію / коментарі / умови за потреби.

2.3. Підтвердження Заявки щодо надання Послуг направляється Замовником Виконавцю за допомогою електронних каналів зв’язку (електронна пошта). Підтвердження може бути виконано у довільній формі і означає згоду Замовника з усіма умовами Заявки (назвою, обсягом, термінами, вартістю Послуг тощо) та оформлення Завдання щодо надання послуг.

2.4. Направлення Замовником підтвердження Заявки із зазначенням назви, обсягу, термінів та вартості Послуг, інших умов, відмінних від зазначених у Заявці, розглядається Виконавцем як новий запит щодо надання Послуг і вимагає додаткового узгодження.

2.5. Завдання Замовника щодо надання Послуг за його ініціативою може бути погоджено сторонами письмово шляхом оформлення двостороннього документа або шляхом складання Виконавцем Рахунку / Договору-рахунку щодо надання Послуг.

2.6. Для цілей надання Послуг з письмового перекладу за розрахункову одиницю обсягу (кількості) Послуг приймається облікова сторінка, яка дорівнює 1 стандартній сторінці.

 • 1 стандартна сторінка дорівнює 1 800 (одній тисячі восьмистам) друкованих знаків з пробілами . Кількість облікових сторінок в документі визначається за вихідним текстом мовою оригіналу.
 • Якщо кількість облікових сторінок неможливо визначити за вихідним текстом мовою оригіналу, то кількість облікових сторінок визначається за готовим текстом в перекладеному варіанті.
 • Наданий Замовником текст обсягом менше однієї облікової сторінки округляється до однієї облікової сторінки. При підрахунку обсягу тексту більше однієї облікової сторінки здійснюється округлення з точністю до п’яти десятих (половини) облікової сторінки.
 • Одиниці виміру інших послуг узгоджуються в Заявках щодо надання Послуг.

2.7. При наданні Послуг за цим Договором Виконавець зобов’язується дотримуватися таких вимог до якості Послуг, що надаються:

 • точна передача інформації; Не допускається спотворення сенсу, двозначні тлумачення, пропуск речень/абзаців;
 • відповідність перекладу сучасним правилам орфографії, пунктуації (граматики) та стилістики мови;
 • відповідність термінології глосарію, якщо він був наданий Замовником.

2.8. Для надання Послуг Виконавець має право на власний розсуд і за свій рахунок залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним за виконання Завдання Замовника.

2.9. Датою початку надання Послуг Виконавцем є перший робочий день, наступний за днем ​​акцепту Замовником цієї Оферти, але не раніше отримання від Замовника підтвердження Заявки, оригіналів та/або електронних копій документів, необхідних для надання Послуг, а також, якщо це необхідно для надання Послуг відповідного виду, надання довіреності на право Виконавця вчиняти від імені Замовника юридично значущі дії.

2.10. Датою надання Послуг є дата передання результатів наданих Послуг Виконавцем Замовнику в місці знаходження Виконавця та/або з використанням електронних каналів зв’язку (відправлення на адресу електронної пошти Замовника).

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Замовник має право:
3.1.1. Направляти Виконавцю запити щодо надання Послуг відповідно до порядку, встановленого Договором.

3.1.2. Вимагати від Виконавця надання інформації про хід надання Послуг без втручання у діяльність Виконавця.

3.1.3. Реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.2. Замовник зобов’язується:
3.2.1. Надати Виконавцю до початку надання Послуг оригінали та/або електронні копії документів, необхідних для надання Послуг, а також, якщо це необхідно для надання Послуг відповідного виду, надати (за потреби) довіреність на право Виконавця вчиняти від імені Замовника юридично значущі дії.

3.2.2. За потреби використання у процесі надання Послуг з письмового перекладу документів вузькоспеціальної термінології, скорочень, абревіатур, власних назв надати на запит Виконавця розшифровку терміна, скорочення, абревіатури, іншу інформацію на вимогу Виконавця, необхідну для надання Послуг, перевірити транслітерацію власних назв.

3.2.3. Оплачувати Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Вимагати від Замовника повної і своєчасної оплати належного надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.3.2. Вимагати від Замовника надання інформації стосовно конкретної Заявки, передбаченої пунктами 3.2.1 та 3.2.2 цього Договору, а також додаткової інформації в обсязі, необхідному для належного надання Послуг.

3.3.3. Реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.4. Виконавець зобов’язується:
3.4.1. Надавати Послуги на високому професійному рівні, виконувати переклади без спотворення сенсу оригінального тексту (змісту документа) в узгоджені сторонами терміни.

3.4.2. Надавати за запитами Замовника інформацію про хід надання Послуг.

3.4.3. Використовувати при перекладі термінологічний глосарій або спеціалізований словник в разі надання його Замовником, коректно виконувати транслітерацію власних назв, абревіатур, скорочень, вузькоспеціальних термінів відповідно до вказівок Замовника.

3.4.4. У разі отримання в порядку, встановленому цим Договором, мотивованої претензії від Замовника, усунути допущені помилки, неточності або інші відступи від завдання Замовника в узгоджений Сторонами термін за свій рахунок. Під мотивованою претензією мається на увазі претензія, де виділено конкретні недоліки і наведено коректний варіант з посиланням на компетентне джерело та/або узгоджене Завдання.

3.4.5. У разі передання Виконавцем Замовнику неякісного перекладу Виконавець зобов’язується повернути фактично понесені Замовником витрати на його виготовлення. Факт неякісного виконання перекладу має бути підтверджений оформленим належним чином експертним висновком незалежної організації, який також має бути направлений Виконавцю.

3.4.6. Надавати Замовнику результати наданих Послуг за допомогою електронних каналів зв’язку (електронної пошти) у вигляді файлів електронних документів формату Microsoft Word або шляхом передачі за місцем знаходження Виконавця документів, виконаних на паперовому носії. Інші способи передачі результатів наданих Послуг можуть бути узгоджені Сторонами додатково.

4. Порядок розрахунків
4.1. Ціна, що сплачується Замовником Виконавцю за надання Послуг за конкретною Заявкою, визначається шляхом множення вартості розрахункової одиниці обсягу (кількості) відповідної Послуги згідно з тарифами Виконавця на кількість таких одиниць згідно з завданням Замовника і вказується в Заявці щодо надання Послуг.

4.2. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється в українських гривнях за безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Авансовий платіж у розмірі 100 % (ста відсотків) від загальної розрахованої вартості Послуг сплачується Замовником в момент укладення цього Договору.

Оплата вважається здійсненою Замовником в момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3. На вимогу Замовника Виконавець зобов’язується до початку надання Послуг скласти Рахунок / Договір-рахунок на відповідні Послуги та/або після фактичного завершення надання Послуг скласти Акт здачі-приймання наданих Послуг за формами, прийнятими у Виконавця, та надати по одному примірнику кожного із зазначених документів Замовнику.

4.4. Вартість послуг не обкладається ПДВ у зв’язку із застосуванням Виконавцем спрощеної системи оподаткування.

5. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Виконавець зобов’язується докладати всіх необхідних зусиль для належного надання Послуг, проте не відповідає за неможливість надання Послуг у разі виявленої недостовірності та/або некоректності інформації, що міститься у вихідних документах, переданих Замовником для надання Послуг, а отже, і в підготовлених силами Виконавця результатах надання Послуг.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг, що була виявлена після початку надання Послуг, якщо така неможливість обумовлена ​​вадами форми або змісту документів, наданих Замовником відповідно до пункту 3.2.1 Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за порушення авторських, суміжних або інших прав, що мало місце у зв’язку з перекладом на іншу мову та/або переданням текстових матеріалів від Замовника Виконавцю та/або від Виконавця Замовнику в рамках цього Договору. Замовник гарантує, що він отримав відповідну згоду автора на переклад та зміну результату його інтелектуальної діяльності. У разі порушення такого запевнення Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю фактично понесені збитки, що виникли у зв’язку з таким порушенням.
Виконавець не несе відповідальності за достовірність, правдивість та/або коректність інформації, що міститься у вихідних матеріалах Замовника та виконаному перекладі цих матеріалів.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за збільшення терміну та/або вартості надання Послуг, що викликано діями (бездіяльністю) або рішеннями повноважних органів України, іноземних держав, відповідних компетентних органів та організацій (міністерства, консульства, органи реєстрації актів цивільного стану, банки, поштові служби, служби доставки тощо), які знаходяться поза контролем Виконавця. При виникненні зазначених обставин Виконавець зобов’язується своєчасно (у межах терміну надання Послуг) інформувати Замовника про заходи, що вживає Виконавець, та ймовірну тривалість такої затримки.

5.6. У випадку несвоєчасної оплати наданих Послуг Замовник зобов’язаний виплатити Виконавцю неустойку за кожен день прострочення у розмірі 0,5 % від вартості наданих Послуг.

5.7. Спірні питання, які можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з ним, будуть вирішуватися Сторонами шляхом безпосередніх переговорів на основі доброзичливості та взаємного врахування інтересів. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів шляхом направлення письмових претензій та відповідей на отримані письмові претензії є для Сторін обов’язковим. Термін розгляду претензій складає не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів. У разі неможливості досягнення взаємоприйнятної угоди такий спір підлягає вирішенню відповідно до процесуального законодавства України.

5.8. Виконавець має право відмовитися від перекладу текстів сексуального та еротичного характеру; текстів, що розпалюють ненависть стосовно груп, що виділяються за ознакою расового чи етнічного походження, релігії, недієздатності, статі, віку, участі в певних бойових діях, сексуальної орієнтації та статевої самоідентифікації; текстів, зміст яких призначений для здійснення аморальних або протизаконних дій, а також дій, пов’язаних з шахрайством або обманом третіх осіб; текстів, що містять ненормативну лексику.

5.9. Виконавець не несе відповідальності за збитки, понесені Замовником у результаті використання або неможливості використання Послуг. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що мали місце в результаті надання або неможливості надання Послуг. Виконавець також не несе відповідальності за наслідки, викликані подальшим використанням результатів Послуг.

5.10. Замовник гарантує, що має всі необхідні права на передання будь-яких документів та інформації при користуванні Послугами і при цьому не порушує чинне законодавство та права третіх осіб. Замовник несе повну відповідальність за такі дії та збитки, які можуть бути завдані Виконавцю або третім особам у результаті здійснення таких дій.

5.11. Замовник надає згоду на здійснення Виконавцем дій з обробки персональних даних, що надаються Замовником з метою укладення та виконання цього Договору, а також на передачу третім особам зазначених персональних даних з метою виконання цього Договору.

5.12. Кожна зі Сторін зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, використовувати конфіденційну інформацію іншої Сторони тільки з метою надання Послуг, крім випадків, передбачених законодавством України.

6. Прикінцеві положення
6.1. Договір може бути змінений або доповнений за угодою Сторін, що виконана у простій письмовій формі та підписана сторонами або їхніми уповноваженими представниками.

6.2. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7. Реквізити Виконавця:

Повна назва організації:Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛАС ПЕРЕКЛАД»
Юридична адреса:04050, Україна, Київ, вул. Глибочицька, 72, офіс 309
Адреса офісу:04112, Украина, Киев, ул. Елены Телиги, 6, корпус 8-А, эт. 3, оф. 304
Адреса доставки:04112, Украина, Киев, ул. Елены Телиги, 6, корпус 8-А, эт. 3, оф. 304
Телефон:+380 (44) 591-29-47
Адреса електронної пошти для листування:kiev@awatera.com
Банківські реквізити: 
Назва банку:ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Розрахунковий рахунок:26006052725556
МФО320649
IBANПоточний рахунок №UA723206490000026006052725556
валюта UAH / 980